نمونه پروژه های انجام شده توسط گروه تولیدی خدماتی آراکس

گروه تولیدی خدماتی آراکس سابقه همکاری با شهرداری ها ، کنگره ها ، سازمان ها ، نهاد ها ، دانشگاه ها و پیمانکاران زیادی را در کارنامه خود دارد که می توانید در زیر تعدادی از این پروژه ها را مشاهده نمایید.

پروژه تابلو شهدای گلستان (گرگان)

انواع محصولات تولیدی آراکس

معرفی واحد های تخصصی و امکانات فنی

انواع محصولات تولیدی آراکس

انواع محصولات تولیدی آراکس